ЛЕТЊИ ПРЕЛАЗНИ РОК ОД 24. ЈУНА ДО 15. СЕПТЕМБРА 2022.ГОДИНЕ

Jun 15, 2022

 
фото:
БРОЈ 6 ФУДБАЛ, 31.05.2022. СТРАНА 73

Члан 5. Упутство о спровођењу Одлуке Извршног одбора ФСС о летњем регистрационом периоду у 2022. години и Упутство о спровођењу Одлуке Извршног одбора ФСС о зимском регистрационом периоду у 2022. години, ступају на снагу наредног дана од дана објављивања у Службеном листу ФСС “Фудбал”, а примењиваће се од 24. јуна 2022. године, осим Упутства о спровођењу Одлуке Извршног одбора ФСС о зимском регистрационом периоду у 2023. години, које ће се примењивати од 16. јануара 2023. године.

Члан 6.
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи и да се примењује Одлука о летњем регистрационом периоду у 2022. години и зимском регистрационом периоду у 2023. години објављена у Службеном листу ФСС ,,Фудбал'' број 14/I од 06.07.2021. године.

Члан 7.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном листу ФСС ,,Фудбал''.

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА Ненад Бјековић,с.р.