Обавештење за клубове млађих категорија

Sep 25, 2012

 
фото:
За утврђивање идентитета и права наступања за играче омладинце и кадете обавезна је осим фудбалске легитимације и једна од следећих важећих личних исправа: лична карта, путна исправа (пасош), возачка дозвола, односно оверена фотокопија једне од наведених исправа од стране овлашћеног државног органа. За играче пионире и петлиће обавезна је фудбалска легитимација и ђачка књижица оверена од школе са фотографијом овереном на угловима печатом школе или фотокопијом исте.

Играч који приликом утврђивања идентитета није имао фудбалску легитимацију, личну карту, путну исправу, возачку дозволу или ђачку књижицу нема право наступа.

Изузетно од одредаба претходног става, клуб може ставити у тим играча који нема фудбалску легитимацију под условом да поседује једну од личних исправа наведених у претходним ставовима овог члана уз потврду о важећем лекарском прегледу, с тим да се то констатује у записнику и да фудбалску легитимацију играча у року од 24 сата клуб достави Директору лиге.

Овлашћени представници клубова имају право увида у фудбалске легитимације и личне исправе играча у присуству делегата или судије утакмице.

Ако приликом прегледа фудбалских легитимација делегат или овлашћени представник противничког клуба посумњају у исправност документа, делегат задржава легитимацију и доставља је са личном исправом или овереном фотокопијом личне исправе са записником Директору лиге.

Утакмица мора бити пријављена органима МУП-а.