ОДЛУКА О ЛЕТЊЕМ И ЗИМСКОМ РЕГИСТРАЦИОНОМ ПЕРИОДУ

Jun 27, 2024

 
фото:
Сходно одредбама ФИФА Правилника о статусу и трансферу играча, на основу члана 55. Статута Фудбалског савеза Србије (Службени лист ФСС „Фудбал“, брoj 22/2021), Извршни одбор ФС Србије на седници одржаној дана 26.04.2024. године, донео је

ОДЛУКУ О ЛЕТЊЕМ РЕГИСТРАЦИОНОМ ПЕРИОДУ У 2024. ГОДИНИ И ЗИМСКОМ РЕГИСТРАЦИОНОМ ПЕРИОДУ У 2025. ГОДИНИ


Члан 1.
Летњи регистрациони период у 2024. години за играче/играчице клубова свих степена такмичења траје од 27. јуна до 13. септембра 2024. године закључно, придржавајући се при томе одредаба Правилника о регистрацији, статусу и трансферу играча ФС Србије. Зимски регистрациони период у 2025. години за играче/играчице клубова свих степена такмичења траје од 18. јануара до 14. фебруара 2025. године закључно, придржавајући се при томе одредаба Правилника о регистрацији, статусу и трансферу играча ФС Србије. Такмичарска сезона 2024/2025 трајаће у периоду 27.6.2024. – 26.6.2025. године.

Члан 2.
Регистрациони период из члана 1. ове Одлуке могу користити играчи/играчице клубова Супер лиге Србије и Прве лиге Србије, српских лига, Супер лиге Србије за жене и Прве лиге за жене, чије је такмичење у току. За играче/играчице клубова који нису наведени у ставу 1. ове тачке, чије је такмичење у току, регистрациони период почиње да тече првог наредног дана од последње одигране првенствене утакмице.

Члан 3.
Овлашћује се Комисија за верификацију регистрација играча, да у складу са чланом 1. ове одлуке, изради Упутство о спровођењу Одлуке Извршног одбора ФСС о летњем регистрационом периоду у 2024. години и Упутство о спровођењу Одлуке Извршног одбора ФСС о зимском регистрационом периоду у 2025. години.

Члан 4.
Саставни део ове одлуке су Упутства о спровођењу ове Одлуке из члана 3. ове одлуке.

Члан 5.
Упутство о спровођењу Одлуке Извршног одбора ФСС о летњем регистрационом периоду у 2024. години и Упутство о спровођењу Одлуке Извршног одбора ФСС о зимском регистрационом периоду у 2025. години, ступају на снагу наредног дана од дана објављивања у Службеном листу ФСС “Фудбал”, а примењиваће се од 27. јуна 2024. године, осим Упутства о спровођењу Одлуке Извршног одбора ФСС о зимском регистрационом периоду у 2025. години, које ће се примењивати од 20. јануара 2025. године.

Члан 6.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном листу ФСС „Фудбал“.


Председник
ДРАГАН ЏАЈИЋ, с.р.